Menu Zamknij

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

FUNDACJI PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. (dalej: Fundacja lub Administrator)
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@hospicjum-podkarpackie.pl bądź pocztą tradycyjną pisząc na adres podany w pkt.1
 • Administrator danych osobowych – Fundacja – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • diagnozy medycznej i leczenia (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (art. 54 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  • profilaktyki zdrowotnej (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej i art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  • zapewnienia pieczy zastępczej (art. 38a oraz 99a ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej , Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz  art. 6 ust 1 lit. c i  9 ust. 2 lit. h RODO);
  • realizacji celów statutowych Fundacji „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” określonych w §7 statutu;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  • zawarcia umowy cywilnoprawnej, a następnie w celu jej wykonania art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

 • W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Fundacja
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz 5, z uwzględnieniem okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podstawą jest art. 70 pkt. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997r. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego, sądowego prowadzonego przez stosowne organy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu/spraw, a w przypadku wielu postępowań od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane osobowe pacjentów Administrator przechowuje przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powołanym przepisie i przepisach odrębnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
   są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 • zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z przeprowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Fundację Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
  •  listownie na adres korespondencyjny ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Fundacji ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości lub ograniczona możliwość : świadczenia pomocy medycznej, zawarcia umowy, załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym pismem: wnioskiem, żądaniem, skargą.
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Informuje, iż prowadzi Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną „Tęczowy Domek” do której kierowane są przez Sąd dzieci, które ze względu na swój stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie mogą przebywać w Domu Dziecka lub innej placówce opiekuńczej. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców (przedstawicieli ustawowych) Fundacja pozyskuje z dokumentacji przesłanej przez Sąd oraz organy administracji publicznej. W tym zakresie Fundacja jest zwolniona z realizacji obowiązku określonego w art. 14 ust. 1-3 RODO na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c RODO a także art. 4 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.