Menu Zamknij

Kierowanie do RPOT

Szczegółowe zasady kierowania dzieci do regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 575 ze  zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2011r., Nr 292, poz.1720 )

Podstawą skierowania do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce.

Dziecko do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej kieruje samorząd województwa na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

Dziecko cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do placówki regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. 

Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej 

Dziecko kieruje się do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej po zasięgnięciu opinii  dyrektora tej placówki.

O skierowaniu dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej powiat  właściwy do ponoszenia  wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a przypadku dziecka cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, powiat właściwy  ze względu na miejsce pobytu dziecka , informuje niezwłocznie sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

Przy kierowaniu dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności: 

 

  • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce;
  • odpis aktu urodzenia dziecka ,a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
  • dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka w tym kartę szczepień;
  • dokumenty szkolne, świadectwa szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne;
  • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach. 

 

Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności: 

 

  • dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka;
  • dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane;
  • dokumenty podróży dziecka;
  • informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie; informacja o rodzicach dziecka;
  • dokumenty o stanie zdrowia dziecka.